ข่าว/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมครูและนักเรียน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2555

 1.ยุทธศาสตร์การบริหารงาน 5 ประการ

  1.        1. การกระจายอำนาจการจัดการ
  2.        2. การมีส่วนร่วม
  3.        3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือ
  4.        4. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
  5.        5. การประกันคุณภาพการศึกษา
 1. 2.นโยบาย 5 ประการ
  1.        1. การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้
  2.        2. การขยายโอกาสทางการศึกษา
  3.        3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  4.        4. การกระจายอำนาจการจัดการศึกษา
  5.        5. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
  6. 3.   นโยบายการจัดกิจกรรม   5 ส.

 1.   สะสาง (Sevi)

 2.   สะดวก (Seiton)

 3.   สะอาด (SeiSo)

 4.   สุขลักษณะ(Seiketsn)

  5.   สร้างนิสัย (Shitsuke)

4.   นโยบายการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551

            1.   การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน

             2.   การจัดทำสาระหลักสูตรท้องถิ่น

             3.   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

              4.   การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

              5.   การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

               6.   การจัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน

               7.   การจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

                8.   การประกันคุณภาพภายใน

สถิติผู้เยี่ยมชม

157219
TodayToday3
YesterdayYesterday28
This_WeekThis_Week31
This_MonthThis_Month460
All_DaysAll_Days157219


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.