ข้อมูลทั่วไป

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ข้อมูลพื้นฐาน
    ๑.๑ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร”   ตั้งอยู่เลขที่   ๑๕๓    หมู่   ๒     
             ถนนวรนคร    ตำบลท่าวังผา     อำเภอท่าวังผา     จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์    ๕๕๑๔๐
             โทรศัพท์    ๐๕๔-๗๙๙๐๐๓       
             โทรสาร    ๐๕๔- ๗๙๙๐๐๕
                    e-mail    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
                    website     www.btpschool.net/  
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต ๒
๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
๑.๓ เขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร”  มี ๕ หมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าวังผา  ได้แก่
        ๑. บ้านดอนชัย  หมู่ที่ ๑  ตำบลท่าวังผา   อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน
        ๒. บ้านท่าวังผา หมู่ที่ ๒  ตำบลท่าวังผา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน    
        ๓. บ้านท่าวังผา หมู่ที่ ๖  ตำบลท่าวังผา   อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน
        ๔. บ้านท่าวังผา หมู่ที่ ๗  ตำบลท่าวังผา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน
        ๕. บ้านฝายมูล  หมู่ที่ ๑   ตำบลป่าคา     อำเภอท่าวังผา   จังหวัดน่าน

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร
๒.๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน    นางวิไลวรรณ    นันต๊ะ

๒.๒  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ๑    คน      นางสาวเนตรนภา    จิณะไชย 

manager
นางวิไลวรรณ    นันต๊ะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด   กศ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน

longmanager

นางสาวเนตรนภา    จิณะไชย
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ค.ม. การบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๖  มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน

                        
๓. ประวัติ
โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร”  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ตั้งอยู่บ้านท่าวังผา หมู่ที่ ๒  ตำบลท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖  มีนายพรมเทพ  กันฟัน  เป็นครูใหญ่คนแรกโดยประชาชนร่วมกันสร้างเป็นอาคารชั่วคราว  เริ่มเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  เมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๖๖  ในขณะนั้นมีเขตบริการทางการศึกษา  จำนวน  ๕ หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านท่าวังผา  บ้านดอนชัย  บ้านอาฮาม  บ้านสบยาว  และบ้านวังว้า  
พ.ศ. ๒๕๑๓  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียน  เปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ  คือ  ที่ดินที่ทำการสถานีตำรวจภูธร  อำเภอท่าวังผาเดิม  จำนวน  ๖  ไร่  ๙๙  ตารางวา  จากกระทรวงมหาดไทย  เมื่อนำมาสมทบกับที่ดินเดิมของโรงเรียน  มีเนื้อที่จำนวน  ๑๓  ไร่  ๓  งาน  ๘๘  ตารางวา  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๕  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าวังผา  ได้ย้ายที่ทำการจากที่ว่าการอำเภอท่าวังผา  มาอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนทางด้านทิศตะวันตกติดกับถนนวรนคร กระทั่งรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  ทำให้  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าวังผายุบและไปรวมเป็นหน่วยงานใหม่ชื่อว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน  เขต ๒  ทางโรงเรียนจึงได้ขออนุญาตใช้อาคารสำนักงาน  สปอ.ท่าวังผา (เดิม)  เพื่อประโยชน์ของการจัดการศึกษาโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน
    สภาพอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร”  ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุจำนวน  ๒  แปลง  ติดต่อรวมทั้งสิน  ๑๓ ไร่  ๓ งาน  ๘๘ ตารางวา  ทิศเหนือและทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะของเทศบาลตำบลท่าวังผา  ทิศตะวันออกติดกับถนนน่าน – ทุ่งช้าง  ทิศตะวันตกติดกับ
ถนนวรนคร
    อาคารเรียนและอาคารประกอบมีดังนี้  อาคารเรียนถาวร  ๓ หลัง  ๒๐  ห้องเรียน  ใช้เป็นห้องเรียน  ๑๒  ห้อง  และห้องปฏิบัติการทางภาษา  ๑  ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๑  ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  ๑  ห้อง  ห้องสมุด  ๑ หลัง  ๓  ห้อง  ห้องพักครู  ๑  ห้อง  รวม  ๘ ห้องเรียน
    อาคารเรียนชั่วคราว  ๒  หลัง  ๑๑  ห้องเรียน  ใช้เป็นห้องเรียน  ๘  ห้องและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ๑  ห้อง  ห้องพลศึกษาและสุขศึกษา  ๑  ห้องเรียนและกิจกรรมสหกรณ์ ๑  ห้อง
    อาคารอเนกประสงค์  ๑ หลัง   โรงอาหาร  ๒  หลัง  เรือนพยาบาล  ๑  หลัง  ห้องพัสดุ  ๑  หลัง  บ้านพักครู  ๑  หลัง  ส้วม  ๔  หลัง  ๑๒  ที่นั่ง  โรงเก็บรถ  ๒  แห่ง  ห้องศิลปะและดนตรีไทย  ๒ ห้อง
    สนามฟุตบอล  ๑  แห่ง  และลานกีฬาอเนกประสงค์  ๑  แห่ง  สนามเด็กเล่น ๑  แห่ง
ปีการศึกษา  ๒๕๓๙ เป็นโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษาของ  สปอ.ท่าวังผา  โรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการเรียนรู้และโรงเรียนโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโครงการยุวทูตความดีของ  สปอ. ท่าวังผา  สปจ.น่าน  นอกจากกิจกรรมสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแล้ว  
ทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือร่วมแรง  ร่วมใจ  จากองค์กรภาครัฐและเอกชน  และผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่หลายรายการได้แก่
    ปีการศึกษา  ๒๕๔๐  ผู้ปกครองนักเรียนได้สร้างอาคารสหกรณ์และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        กว้าง  ๔ เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  และรั้วคอนกรีตขนาดยาว  ๓๑  เมตร  มอบให้โรงเรียน
    ปีการศึกษา  ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณจาก  สปช.  จัดสร้างส้วมแบบ  สปช.  ๖๐๑/๒๖  ขนาด ๒ ที่นั่ง  จำนวน ๑  หลัง  
    ปีการศึกษา  ๒๕๔๒  ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังผา  ให้งบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕  เมตร  ยาว  ๑๐๗  เมตร
ปีการศึกษา  ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณจาก  สปช.  ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  จำนวน  ๑ แห่ง  และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๒/๒๘เป็นอาคารเรียนตึก  ๓ ชั้น  จำนวน  ๙ห้องเรียน  จำนวน  ๑ หลัง
    ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  ได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนผู้มีจิตศรัทธาให้การบริจาคทุนก่อสร้างรั้ว  และประตูโรงเรียนทางเข้าโรงเรียน  จำนวน  ๓ แห่ง
    ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังผาขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ของบ้านท่าวังผา หมู่ ๒
ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังผาขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของบ้านท่าวังผา  และได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๒ ในงบลงทุนสร้างส้วมแบบ สปช ๖๐๔/๔๕  จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง
ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ได้รับจัดสรรโรงกรองน้ำและบ่อน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค ๓ ลำปางด้วยงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสนามคอนกรีตให้เป็นสนามฟุตซอล จำนวน ๙๘๐,๓๐๐  บาท
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ได้รับจัดสรรงบประมาณปูกระเบื้องอาคารเรียนแบบ  สปช. ๒/๒๘ เป็นอาคารเรียนตึก  ๓ ชั้น  จำนวน  ๙ ห้องเรียน  จำนวน ๑๘๐,๐๐๐  บาท
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ได้รับจัดสรรงบประมาณห้องเรียนอิเล็คทรอนิค จำนวน ๕๐๐,๐๐๐  บาท
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)  จำนวน ๒,๕๗๙,๐๐๐  บาท
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑๙๙,๙๐๐  บาท
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๙๕,๐๐๐  บาท
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) จำนวน ๑๘๐,๐๐๐  บาท
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๖ ชุด เป็นงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗  จำนวน ๒๗๖,๐๐๐  บาท
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘  เป็นงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘  จำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท (ทาสีอาคารเรียน)
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  เป็นงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙  จำนวน ๔๑๒,๘๐๐  บาท (เปลี่ยนหลังคา/เปลี่ยนหน้าต่าง)
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว)  จำนวน ๑๗,๙๖๕,๐๐๐  บาท เป็นงบผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐
สำหรับในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  นี้  โรงเรียนมีนโยบายที่จะพัฒนาการศึกษา  ของโรงเรียนไปพร้อมกันทุกๆ ด้าน  เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนต่อไป






โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.