ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

                               manager riht

                                                 นางวิไลวรรณ   นันต๊ะ

                                              ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                                           วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา

                                         ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน

 

                       longmanager rith

                             นางสาวเนตรนภา   จิณะไชย

                                         ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                                       วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. สาขา การบริหารการศึกษา

                                    ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง ปัจจุบัน


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.