ข้อมูลบุคลากร/ครู

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ตาราง แสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ที่

ชื่อ   -   สกุล

ตำแหน่ง/ระดับ

วุฒิ

วิชาเอก

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

นางวิไลวรรณ   นันต๊ะ

นางสาวเนตรนภา   จิณะไชย

นางประภาศรี   ธนะขว้าง

นางอำไพ          คำวัง

นางสัจพร         โอบอ้อม

นางสุรีพร         หิรัญกุล

นางสุพรรณ     มณีวัฒนเศรษฐ์

นางมาลี         อุ่นจันทร์

นางยุวดี         คันธะเรศย์

นางกัญชพร     เกี้ยวกลาง

นางสดใส       สวนยศ

นายสมโพธิ     โพธิรังสิยากร

นายสาธิต       ชินกลาง

นายชูชาติ         อุ่นจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

กศ.ม.

.ม.

ศศ.บ.

ศศ.บ.

.บ.

ศษ.บ.

ศศ.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ศษ.ม.

ศษ.บ.

ค.บ.

ค.บ.

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

ประถมศึกษา

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประถมศึกษา

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

เทคโนและการสื่อสาร

ประถมศึกษา

พลศึกษา

ประถมศึกษา

๑๕.

๑๖

๑๗.

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑

๒๒.

๒๓.

๒๔.

๒๕.

๒๖.

๒๗.

๒๘.

๒๙.

๓๐.

๓๑.

๓๒.

๓๓.

นางรัตนา         สิทธิหาญ

นางสุภาภรณ์   ภิราญคำ

นางสุวารี   วิชารักษ์

นางสาวนิชกานต์   ปะทิ

นางอรพินท์     สีโสภา

นางสาวศิวิพรรณ   คำวัง

นายก้าวพารักษ ชาวส้าน

นางสาวจีรภา สิทธิพรสวรรค์

นางสาวปภาวรินทร์ ยศอินทร์

นายสิงห์ชัย   ทะสี

นายณัฐวุฒิ   จันฟุ่น

นางสาวแววตา อูปต๊ะ

นายสุทธิชัย    ใบยา

Mr.DAVID  TIMMS

นางสาวศิริญญา   กาวี

นางสาวกมลชนก  ธรรมศิริ

นางปณิตา   ปรารมภ์        

นายชาตรี     พรมมี

นางสาวปวิชญา  ตันติ

 

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๒

ครู คศ. ๑

พนักงานราชการ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง    

ครูอัตราจ้าง 

ครูอัตราจ้าง 

ครูอัตราจ้าง 

ธุรการ                     นักศึกษาฝึกสอน

 นักศึกษาฝึกสอน

ศษ.บ.

ศษ.ม.

ศษ.บ.

ค.บ.

ก.ศ.ม.

ศษ.ม.

ศษ.ม.

ค.บ.

ศค.บ.

วท.บ.

กศ.บ.

ค.บ.

 วท.บ.

ฺBA (Hons)

ศ.ศ.บ.

ค.บ.

บช.บ.    

ค.บ.

ค.บ.

ประถมศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษา

ประถมศึกษา

ปฐมวัย

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

รัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เทคโนโลยีทางการศึกษา

วิทยาศาสตร์

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน 

วิทยาศาสตร์

บัญชีบัณฑิต  

พลศึกษา

คณิตศาสตร์


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.