ข้อมูลบุคลากร/ครู

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ตาราง แสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ที่

ชื่อ   -   สกุล

ตำแหน่ง/ระดับ

วุฒิ

วิชาเอก

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

นางวิไลวรรณ   นันต๊ะ

นางสาวเนตรนภา   จิณะไชย

นางสัจพร         โอบอ้อม

นางสุรีพร         หิรัญกุล

นางสุพรรณ     มณีวัฒนเศรษฐ์

นางมาลี         อุ่นจันทร์

นางยุวดี         คันธะเรศย์

นางกัญชพร     เกี้ยวกลาง

นางสดใส       สวนยศ

นายสมโพธิ     โพธิรังสิยากร

นายสาธิต       ชินกลาง

นายชูชาติ         อุ่นจันทร์

นางรัตนา  สิทธิหาญ
นางสุภาภรณ์   ภิราญคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓
ครู คศ. ๓

กศ.ม.

.ม.

.บ.

ศษ.บ.

ศศ.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ศษ.ม.

ศษ.บ.

ค.บ.

ค.บ.

ศษ.บ.

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประถมศึกษา

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

เทคโนและการสื่อสาร

ประถมศึกษา

พลศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษา

 

๑๕.

๑๖

๑๗.

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑

๒๒.

๒๓.

๒๔.

๒๕.

๒๖.

๒๗.

๒๘.

๒๙.

๓๐.

๓๑.

๓๒.

๓๓.

นางสุวารี   วิชารักษ์

นางสาวนิชกานต์   ปะทิ

นางสาวอรพินท์     เพชรภา

นางณัฐรินีย์  ชัยเจริญกุญ
นางมลฤดี  อินปา

นางสุรีรัตน์  ใชเด็ช

นางสาวศิวิพรรณ   คำวัง

นายก้าวพารักษ ชาวส้าน

นางสาวจริยาภรณ์  รัตนประภา

นางสาวจีรภา สิทธิพรสวรรค์

นางสาวปภาวรินทร์ ยศอินทร์

นายสิงห์ชัย   ทะสี

นายณัฐวุฒิ   จันฟุ่น

นางสาวศิริญญา  กาวี

นายสุทธิชัย    ใบยา

Mr.DAVID  TIMMS

นางปณิตา   ปรารมภ์        

นายธันยา   สวนยศ

 

 

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๓

ครู คศ. ๒

ครู คศ. ๒

ครู คศ. ๑

พนักงานราชการ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง    

ครูอัตราจ้าง 

ธุรการ                   

 ครูอัตราจ้าง

ศษ.บ.

ค.บ.

ก.ศ.ม.

ศษ.ม.

ศษ.ม.

ค.บ.

ศษ.ม.

ศษ.ม.

ศษ.ม.

ค.บ.

ศค.บ.

วท.บ.

กศ.บ.

ค.บ.

 วท.บ.

 

ฺBA (Hons)

 

ศ.ศ.บ.

 

 

ประถมศึกษา

ปฐมวัย

การบริหารการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

การบริหารการศึกษาประถมศึกษา

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

รัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เทคโนโลยีทางการศึกษา

ภาษาจีน

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 ภาษาอังกฤษ

 

 

ภาษาอังกฤษ

 

 


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.