ข้อมูลนักเรียน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ดังนี้

ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

.๑

.๒

๒๑

๒๖

๑๔

๒๓

๓๕

๔๙

รวม

๔๗

๓๗

๘๔

.๑

.๒

.๓

.๔

.๕

.๖

๓๐

๒๕

๔๐

๓๖

๓๐

๓๔

๔๑

๔๓

๒๖

๓๐

๓๓

๓๒

๗๑

๖๘

๖๖

๖๖

๖๓

๖๖

รวม

๑๙๕

๒๐๕

๔๐๐

รวมทั้งหมด

๒๔๒

๒๔๒

๔๘๔

มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม..............๓๑................คน

การศึกษาปฐมวัย

                                (๑) จำนวนนักเรียน     ๘๔  คน ครู   ๕   คน

                (๒) สัดส่วนของจำนวนนักเรียน : ครู               ๑๗ : ๑

(๓) สัดส่วนของจำนวนนักเรียน : ห้อง     ๑๗ : ๑   คน

                                (๔) มีจำนวนครู   R ครบชั้น     £ ไม่ครบชั้น   ในระดับชั้น ปฐมวัย

                                (๕) ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย     ๑     คน / ๒๕ ชั่วโมง / สัปดาห์

ระดับประถมศึกษา

                                (๑) จำนวนนักเรียน   ๔๐๐            คน ครู ๒๔ คน  

                (๒) สัดส่วนของจำนวนนักเรียน : ครู         ๑๗ : ๑

                (๓) สัดส่วนของจำนวนนักเรียน : ห้อง   ๒๓ : ๑    คน

                                (๔) มีจำนวนครู   R ครบชั้น   £ ไม่ครบชั้น   ในระดับชั้นประถมศึกษา

                                (๕) ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย     ๑   คน/๒๕ ชั่วโมง/ สัปดาห์

 


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.