สภาพอาคารสถานที่

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

สนง.ด

สภาพอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐวิทยาคาร ตั้งอยู่บนพื้นที่ของราชพัสดุจำนวน 2 แปลง ติดต่อรวมทั้งสิน 13 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ทิศเหนือและทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะของเทศบาลตำบลท่าวังผา ทิศตะวันออกติดกับถนนน่าน ทุ่งช้าง ทิศตะวันตกติดกับถนน วรนคร

    อาคารเรียน อาคารประกอบมีดังนี

17092372 1413701492014975 235503406 n

อาคารเรียนแบบ สปช.212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว)

งบประมาณ ปี 2559-2560

สร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อ...อาคารเฉลิมราษฎร์

 

        อาคารถาวร 3 หลัง 20 ห้องเรียน

           อาคารชั่วคราวกึ่งถาวร 2 หลัง 11 ห้องเรียน

           ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ประกอบด้วย

                - ห้องปฏิบัติการทางภาษา                              1 ห้อง

                - ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์                 2  ห้อง

                - ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ และ ICT 2 ห้อง

                - ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์                   1 ห้อง

                - ห้องปฏิบัติการทางการงานอาชีพ                1 หลัง

                - ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย                       1 ห้อง

                - ห้องปฏิบัติการทางสุขศึกษา                        1 ห้อง

                - ห้องปฏิบัติการทางศิลปศึกษา                      1 ห้อง

           อาคารประกอบและอื่นๆ มีดังนี้

                - อาคารอเนกประสงค์                                       1 หลัง

                - ห้องสมุด                                                           1 หลัง

                - ห้องวิชาการ                                                     1 ห้อง

                - โรงอาหาร                                                          2 หลัง

                - เรือนพยาบาล                                                   1 หลัง

                - ร้านค้าสหกรณ์                                                 1 ห้อง

-  ห้องพัสดุ                                                           1 ห้อง

                - บ้านพักครู                                                          1 หลัง

                - ห้องส้วม                                                             7 หลัง 19 ที่นั่ง

                - สนามฟุตบอล                                                    1 แห่ง

                - ลานกีฬาอเนกประสงค์                                   1 แห่ง

                - สนามเด็กเล่น                                                   1 แห่ง

                - โรงเก็บรถครู                                                    3 แห่ง


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.