การจัดการชั้นเรียน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

                โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐวิทยาคาร  ได้เปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 99 ปี ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านฝายมูลนำนักเรียนมาเรียนรวมทั้งหมด นักเรียน 14 คน ครู 4 คน

ปัจจุบันเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา มี 2 ชั้น คืออนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 2 จำนวน  3  ห้องเรียน

และระดับประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 จำนวน 18 ห้องเรียน

มีอาคารเรียนทั้งหมด 4 อาคาร

มีเขตบริการ 5 หมู่บ้านคือ บ้านท่าวังผา หมู่ที่ 2, 6, 7 บ้านดอนชัย และบ้านฝายมูล

มีนักเรียนนอกเขตบริการมาเข้าเรียนรวม 43 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอท่าวังผา


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.