พันธกิจและเป้าประสงค์

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 พันธกิจ (Mission)
      ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น
      ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
      ๓.    จัด ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
      ๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
      ๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดสมรรถนะสูง
      ๖. พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

 เป้าประสงค์  (GOAL)

     ๑. นักเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
     ๒. นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยมีคุณธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ๓. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
     ๔. สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
     ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.