กลยุทธ์และจุดเน้น

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

กลยุทธ์

๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
๒. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา                       

จุดเน้น

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
๓. จัดกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๔. ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
๕. ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย และมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
     พอเพียง
๖. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
๘. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.