รูปบุคลากร/ครู

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 


C360 2013-05-22-09-54-12-866

                                                                             นางวิไลวรรณ   นันต๊ะ
                                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                                                          วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

184145นางสาวเนตรนภา   จิณะไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 C360 2013-03-12-17-53-48

นายสาธิต ชินกลาง
ครู/ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

C360 2013-03-12-17-52-41

นายสมโพธิ โพธิรังสิยากร
ครู/ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัฒนานักเรียน

ครชาต

นายชูชาติ อุ่นจันทร์
ครู/ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

C360 2013-03-12-17-54-03

นางสุรีพร หิรัญกุล
ครู/ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

C360 2013-03-12-17-53-18
นางสัจพร โอบอ้อม

ครู/ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบุคลากร

C360 2013-03-12-17-53-31
นางมาลี อุ่นจันทร์
ครู/ชำนาญการพิเศษ

C360 2013-03-12-17-54-18
นางยุวดี คันธะเรศย์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

C360 2013-03-12-17-53-07
นางสุพรรณ มณีวัฒนเศรษฐ์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

C360 2013-03-12-17-54-42

นางสุวารี วิชารักษ์
ครู/ชำนาญการพิเศษ

C360 2013-03-12-17-54-30
นางสุภาภรณ์ ภิราญคำ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

C360 2013-03-12-17-52-28
นางกัญชพร เกี๋ยวกลาง
ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครรต
นางรัตนา สิทธิหาญ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

IMG 5618.1

นางสาวอรพินท์ เพชรภา
ครู/ชำนาญการพิเศษ

IMG 5642.1

 

นางณัฐรินีย์ ชัยเจริญกุล
ครู/ชำนาญการพิเศษ

IMG 5636.1

นางสดใส สวนยศ
ครู/ชำนาญการพิเศษ

IMG 5598.1

นางสาวนิชกานต์ ปะทิ
ครู/ชำนาญการพิเศษ

Krutew

นางมลฤดี อินปา
ครู/ชำนาญการพิเศษ

kruAoy

นางสุรีรัตน์ ใชเด็ช
ครู/ชำนาญการพิเศษIMG 5628.1

นางสาวศิวิพรรณ คำวัง
ครู/ชำนาญการIMG 5608.1

นายก้าวพารักษ ชาวส้าน
ครู/ชำนาญการ

 KruAon1

 

นางสาวจริยาภรณ์  รัตนประภา

ครู

IMG 5593.1

นางสาวจีรภา สิทธิพรสวรรค์
พนักงานราชการ

 

นางสาวพวงผกา

นางสาวปภาวรินทร์ ยศอินทร์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

 

Dow

นางปณิตา ปรารมภ์
ครูธุรการ

IMG 5587.1

นายณัฐวุฒิ จันฟุ่น
ครูอัตราจ้าง

IMG 7545 

นายสิงห์ชัย ทะสี
ครูอัตราจ้าง

 

IMG 5584.1

 

นายสุทธิชัย ใบยา
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 Davids

Mr.DAVID  TIMMS  

ครูอัตราจ้าง
   สอนภาษาอังกฤษ

KruPraw

 

นางสาวศิริญญา  กาวี
 ครูอัตราจ้าง
   สอนภาษาจีน
 

 

 

ประการ

นายประการ เลาหล่าย
ช่างไม้ ๔

 

 C360 2013-05-23-13-13-20-779

นางฐิตาภาพ ไชยสลี
ช่างไม้ ๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.