รูปบุคลากร/ครู

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 


C360 2013-05-22-09-54-12-866

                                                                             นางวิไลวรรณ   นันต๊ะ
                                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                                                          วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

184145นางสาวเนตรนภา   จิณะไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 C360 2013-03-12-17-53-48

นายสาธิต ชินกลาง
ครู/ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

C360 2013-03-12-17-52-41

นายสมโพธิ โพธิรังสิยากร
ครู/ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัฒนานักเรียน

ครชาต

นายชูชาติ อุ่นจันทร์
ครู/ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

C360 2013-03-12-17-54-03

นางสุรีพร หิรัญกุล
ครู/ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

C360 2013-03-12-17-53-18
นางสัจพร โอบอ้อม

ครู/ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบุคลากร

C360 2013-03-12-17-53-31
นางมาลี อุ่นจันทร์
ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครจา
นางประภาศรี ธนะขว้าง
ครู/ชำนาญการพิเศษ

อำไพ๑
นางอำไพ คำวัง
ครู/ชำนาญการพิเศษ

C360 2013-03-12-17-54-42

นางสุวารี วิชารักษ์
ครู/ชำนาญการพิเศษ

C360 2013-03-12-17-54-18
นางยุวดี คันธะเรศย์
ครู/ชำนาญการพิเศษ

C360 2013-03-12-17-52-28
นางกัญชพร เกี๋ยวกลาง
ครู/ชำนาญการพิเศษ

C360 2013-03-12-17-53-07
นางสุพรรณ มณีวัฒนเศรษฐ์
ครู/ชำนาญการพิเศษ

C360 2013-03-12-17-54-30

นางสุภาภรณ์ ภิราญคำ
ครู/ชำนาญการพิเศษ

ครรต

นางรัตนา สิทธิหาญ
ครู/ชำนาญการพิเศษ

IMG 5636.1

นางสดใส สวนยศ
ครู/ชำนาญการพิเศษ

IMG 5598.1

นางสาวนิชกานต์ ปะทิ
ครู/ชำนาญการพิเศษ

IMG 5618.1

นางอรพินท์ สีโสภา
ครู/ชำนาญการพิเศษ

IMG 5628.1

นางสาวศิวิพรรณ คำวัง
ครูชำนาญการ

IMG 5642.1

นางณัฐรินีย์ ชัยเจริญกุล
ครู/ชำนาญการพิเศษ

IMG 5608.1

นายก้าวพารักษ์ ชาวส้าน
ครู

IMG 5593.1

นางสาวจีรภา สิทธิพรสวรรค์
พนักงานราชการ

นางสาวพวงผกา

นางสาวปภาวรินทร์ ยศอินทร์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

 Dow

นางปณิตา ปรารมภ์
ครูธุรการ

IMG 5587.1

นายณัฐวุฒิ จันฟุ่น
ครูอัตราจ้าง

IMG 7545

นายสิงห์ชัย ทะสี
ครูอัตราจ้าง

IMG 5584.1 

นายสุทธิชัย ใบยา
ครูอัตราจ้าง

IMG 5626.1 

นางสาวแววตา  อูปต๊ะ 
 ครูอัตราจ้าง
   สอนอนุบาล ๑

1498093332906

นางสาวกมลชนก  ธรรมศิริ

ครูอัตราจ้าง
สอนอนุบาล ๑  

Davids 

Mr.DAVID  TIMMS  

ครูอัตราจ้าง
   สอนภาษาอังกฤษ

ครแพรว 

นางสาวศิริญญา  กาวี
ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาจีน

 C360 2013-05-23-13-13-20-779

นางฐิตาภาพ ไชยสลี
ช่างไม้ ๔

ประการ

นายประการ เลาหล่าย
ช่างไม้ ๔

 

 IMG20170620080228   

นายชาตรี   พรมมี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จากมหาวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่

 

 

 

 

นางสาวปวิชญา ตันติธนาพงศ์ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

 

 

 

 

 






โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.