รางวัลเชิดชูเกียรติของข้าราชการครู

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

พ.ศ.2554

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

     1. นายสมโพธิ    โพธิรังสิยากร

     2. นางสุพรรณ    มณีวัฒนเศรษฐ์

     3. นางกัญชพร    เกี้ยวกลาง

     4. นางมาลี           อุ่นจันทร์

พ.ศ.2555

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

     1. นางเนตรนภา    ขนิษฐ์น้อย

     2. นางมัลลิกา          ทิพย์บุญศรี

     3. นางสุรีพร            หิรัญกุล

     4. นางรัชนีกร         เขื่อนอุ่น

     5. นางฉัตรสิณีย์      เหล่าสุนทรียา

     6. นางสุภาภรณ์     ภิราญคำ

พ.ศ.2556

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

     1. นางวิไลวรรณ     นันต๊ะ

     2. นางประภาศรี     ธนะขว้าง

     3. นางยุวดี                คันธะเรศย์

     4. นางรัชนีกร         เชี่ยวพานิช

     5. นางอนงค์           ภิราญคำ

พ.ศ.2557

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

     1. นายชูชาติ            อุ่นจันทร์

     2. นายสาธิต            ชินกลาง

     3. นางสุวารี             วิชารักษ์

     4. นางรัตนา             สิทธิหาญ

     5. นางสัจพร            โอบอ้อม

พ.ศ.2556

นางรัชนีกร         เขื่อนอุ่น ตำแหน่ง ครูชำนาญการได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับเหรียญทองกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในการแสดงผลงานของโรงเรียนในฝัน ที่ จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2556

นางฉัตรสิณีย์      เหล่าสุนทรียาตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเหรียญเงิน (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ.2558

นางสุภาภรณ์  ภิราญคำ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านครูผู้สอนดีเด่น โดย PEER Center และสพป.น่าน เขต 2 ประกาศ ณ วันที่  9 พฤศจิกายน 2558

พ.ศ.2558

นางวิไลวรรณ   นันต๊ะ  ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข"

พ.ศ.2558

นายก้าวพารักษ ชาวส้าน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านการบริหารจัดการ

พ.ศ.2559

นางมาลี   อุ่นจันทร์

พ.ศ.2559

นางสุภาภร์   ภิราญคำ

พ.ศ.2559

นายก้าวพารักษ์   ชาวส้านได้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ.2559 จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับ ม.1-3

2. กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ ม.1-3

3. กรรมการตัดสินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับ ม.1-3


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.