ผลงานดีเด่นของโรงเรียนในฝัน

Practice

เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

1

2

3

4

5

ชื่อผลงาน : เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ แนว เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น

ชื่อผู้เสนอผลงาน : นายสามารถ   เมืองมูล

โรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐวิทยาคาร)

สังกัด    สพป. น่าน เขต ๒

โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑ – ๗๙๖๙๑๒๓        e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

๑. ความสำคัญของผลงานที่นำเสนอ

... ในภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าใคร่จะได้กล่าวถึงความสำคัญของการประหยัด ซึ่งรัฐบาลได้ชักชวนให้แต่ละคนปฏิบัติ คงจะได้ตระหนักอยู่แล้วทั่วกันว่า การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัด เอง และครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย... (กระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2503 วันที่ 31 ธันวาคม 2502)

                จาก ข้อความของพระบรมราโชวาท พอสรุปได้ว่า การได้ลงมือปฏิบัติจะเกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ทำให้รู้จริง และแม่นยำในเรื่องนั้นๆ และการประหยัดในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน จะเป็นผลดีแก่ผู้ประหยัดเอง และเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานศิลปะที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง อย่างต่อเนื่อง จนเกิดทักษะการปฏิบัติจนสามารถสร้างสรรค์งานได้จริง และคำนึงถึงหลักการประหยัดในการใช้อุปกรณ์สร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณค่า ตามแนวทางของพระบรมราโชวาทในเรื่องการ ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบัน แนวการจัดการศึกษามุ่งเน้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ศิลปศึกษาเป็นวิชาที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตรท้องถิ่นและตามความสนใจของผู้เรียนได้ดี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดี เก่งมีสุข

                จาก ประสบการณ์ในการสอนวิชาศิลปะในระดับประถมศึกษา ได้พบปัญหาในการเรียนการสอนของนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะ กล่าวคือ ถ้าผู้เรียนอุปกรณ์ดี หรือมีพร้อมครบครัน ผลงานที่สำเร็จจะค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้เรียนมีอุปกรณ์ไม่พร้อม ผลงานปรากฏจะดูด้อยน้อยคุณค่า ทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเกิดการเปรียบเทียบและเกิดความรู้สึกท้อถอย เบื่อหน่าย สุดท้ายอาจจะไม่ชอบหรือไม่อยากเรียนวิชานี้ไปเลย ทั้งนี้เพราะความแตกต่างระหว่างการเตรียมอุปกรณ์ เนื่องจากฐานะต่างกัน

                อนึ่ง งานศิลปะประเภทใช้สี อุปกรณ์ในการสร้างภาพต้องเตรียมมากและมีราคาแพง แม้ทางโรงเรียนหรือครูผู้สอนเตรียมไว้ให้ หรือให้ผู้เรียนเตรียมมาเอง มักเกิดปัญหามากมาย ประการสำคัญสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก

                จาก เหตุผลดังกล่าวข้างต้น และจากความรู้สึกที่นึกถึงฐานะของเด็ก หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิธีการสร้างภาพโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆไม่ว่าการ สนใจนั้นจะเป็นเพียงเพื่อการเรียนรู้หรือนำไปทดลองปฏิบัติก็ตาม ทั้งสองประการนี้ทำให้เกิดความคิดว่า การสร้างสรรค์งานศิลปะ ควรคำนึงถึงหลักของความ ประหยัดและง่ายต่อการเตรียมอุปกรณ์ สะดวกต่อการพกพา ฯลฯ ดังนั้นศิลปะแนว ลายเส้น จึงเป็นงานศิลปะที่ข้าพเจ้าคิดค้นเพื่อนำเสนอขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์ภาพรูปแบบใหม่ ภายใต้หัวข้อว่า เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น เป็นศิลปะแห่งความเท่าเทียม เพราะทุกคนทุกภาพ ภายใต้อุปกรณ์เท่าเทียมกัน หรือเหมือนกัน คือ กระดาษสำหรับวาด ๑ แผ่น กระดานสำหรับรองวาด และปากกาลูกลื่น ๑ ด้าม ก็สามารถสร้างสรรค์งานให้มีสุนทรียภาพได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง และมีคุณค่า

                ประการสำคัญที่ข้าพเจ้าเลือกนำเสนอการสร้างภาพแนว ลายเส้นเพราะ เส้น เป็น สื่อเบื้องต้น เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาไปสู่ความชำนาญในงานศิลปะทุกแขนง การวาดเส้น ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต ค้นหา แยกแยะ อดทน เปรียบเทียบ มีสมาธิ และรู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน ทำให้รู้จักตัวเอง รู้จักยืดหยุ่นและเกิดความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

๑ เพื่อใช้ประกอบการสอนในรายวิชาศิลปศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะที่ประหยัดและมีคุณค่า ด้วยลายเส้นปากกาลูกลื่น ภายใต้หัวข้อเรื่อง แรงบันดาลใจห่วงใยธรรมชาติ

๓. ขั้นตอนการผลิตงาน

     ๓.๑ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะแนว เส้นสายลายสวยด้วยปากกา มีดังนี้

๑. กระดาษสำหรับใช้วาดภาพ ขนาด ๓๑ x ๓๗ เซนติเมตร หรือขนาดตามความต้องการ

                ๒. กระดานสำหรับรองกระดาษวาดภาพพร้อมตัวหนีบกระดาษ ๒-๓ ตัว

                ๓. ปากกาลูกลื่นหรือปากกาหมึกแห้ง ใช้หมึกสีดำ ดินสอ ยางลบ กบเหลาดินสอ

๔. แผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมฉลุเป็นช่องกลาง ขนาด ๖ x ๔ นิ้ว เพื่อใช้ในการหาภาพมุมกว้าง(ดังภาพ)                                

กระดาษสำหรับวาดภาพ       กระดานรองกระดาษวาดภาพพร้อมตัวหนีบกระดาษ        

ปากกา ดินสอ ยางลบ กบเหลาดินสอ       รวมอุปกรณ์                    

แผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมฉลุเป็นช่องกลาง ขนาด ๖ x ๔ นิ้ว เพื่อใช้ในการหาภาพมุมกว้างเป็นต้นแบบ

   ๓.๒ ขั้นตอนการเก็บภาพทิวทัศน์ในมุมกว้าง เพื่อนำมาเป็นต้นแบบ

๑.นำกระดาษแข็งฉลุตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๖ x ๔ นิ้ว (ดังภาพ)

๒.ใช้มือจับขอบกระดาษด้านล่างชูสูงขึ้นระดับสายตาโดยให้ช่องฉลุสี่เหลี่ยมตั้งขึ้น เพื่อให้สายตามอง

ผ่าน ช่องฉลุ เห็นภาพรูปทรงต่างๆในกรอบฉลุสี่เหลี่ยมนั้น(เหมือนการถ่ายภาพ) เลือกมุมมองที่ตนเองชอบ โดยคำนึงถึงความสมดุล องค์ประกอบในการจัดภาพด้วย

๓. เมื่อได้มุมทิวทัศน์ที่ต้องการแล้ว ให้ร่างภาพด้วยดินสอเบาๆ คร่าวๆให้ได้มากที่สุด

๔. รูปทรงบางอย่างที่ดูแปลกหรือเกรงว่าจะวาดทำให้รูปทรงคลาดเคลื่อนตามความเป็นจริง ก็อาจจะ

ร่างรูปทรงนั้นไว้อย่างละเอียดแยกต่างหาก

๕. นำภาพร่างทิวทัศน์(มุมกว้าง)มาขยายเพิ่มเติมเก็บรายละเอียดตามขั้นตอนการวาด จนกว่าจะสำเร็จ

   ๓.๓   ขั้นตอนการวาดภาพทิวทัศน์ด้วยลายเส้นปากกาลูกลื่น

๑. แบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 3 ส่วน ในลักษณะแนวนอน

๒. พื้นที่ 1 ส่วนด้านล่างให้เป็นพื้นที่ของพื้นดิน พื้นที่ 2 ส่วนด้านบนให้เป็นพื้นที่ของท้องฟ้า

๓. วาดรูปทรงที่อยู่ด้านขวามือ ไปหารูปทรงที่อยู่ด้านซ้ายมือ เพื่อป้องกันกระดาษเป็นมัน ลื่น จะทำให้

วาดเส้นปากกาติดผิวกระดาษสีของน้ำหมึกไม่สม่ำเสมอหรือหมึกไม่ออก ทั้งนี้เกิดจากการถูของสันมือ หากวาดรูปทรงทางด้านซ้ายมาก่อน

๔. หากพบปัญหาการวาดเส้นปากกาเส้นไม่สม่ำเสมอหรือเส้นไม่ออก ให้ใช้ยางลบลบบริเวณที่

ต้องการจะวาด

๕. วาดรูปทรงที่อยู่ใกล้ก่อน ไปหารูปทรงที่อยู่ไกล หมายถึงวาดรูปทรงที่อยู่ใกล้ตัวเรา (รูปทรงที่

ด้านหน้าสุด หรือรูปทรงที่อยู่ติดขอบกระดาษข้างล่าง) ต่อจากนั้นให้วาดรูปทรงที่อยู่ไกลถัดออกไป

(แนวที่ ๑- ๒- ๓ ตามลำดับ)

๖. วาดรูปทรงใกล้ด้วยการเน้นเก็บรายละเอียดให้มากที่สุด เพราะรูปทรงนั้นอยู่ใกล้ตัวเรา มุมมองต้อง

ชัดเจนให้เหมือนจริงมากที่สุด ส่วนรูปทรงที่อยู่ไกลให้เก็บรายละเอียดตามความเหมาะสม

 

๔. ประโยชน์ที่ได้รับ

                ๑. เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ แนว เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น เร้าความสนใจ นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีสมาธิ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเรียนรู้ด้วยตนเอง นำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

                ๒.นัก เรียนกล้าแสดงออกด้านงานศิลปะในเชิงสร้างสรรค์ มีความสุขขณะปฏิบัติกิจกรรม     มีความกระตือรือร้นและสนใจ มีความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สามารถปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่น

                ๓.นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานของตนเองได้ด้วยความภาคภูมิใจ

                ๔.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะแนวนี้

๕. ปัจจัยความสำเร็จ

๑. คุณครูโสภณ เดี่ยวตระกูล อดีตเพื่อนร่วมงาน ที่ให้กำลังใจและเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ต้น ช่วยผลักดัน ส่งเสริมงานศิลปะของกลุ่มเยาวจิตรกรอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป   และทำให้ข้าพเจ้ามาถึงจุดนี้ได้อย่างมั่นคงและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง               

๒.พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติน่าน   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน และหอศิลป์ริมน่าน ที่ให้การสนับสนุนอาคารสถานที่ในการจัดนิทรรศการศิลปะอย่างต่อเนื่อง   ทำให้ศิษย์ข้าพเจ้ามี แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกสู่สายตา มากมาย หลากหลาย อย่างไม่ท้อถอย

๓. บริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น รายก าร ทุ่งแสงตะวัน(ทีวีช่อง3)   สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT รายการ มหัศจรรย์เด็กไทย   และ สถานีโทรทัศน์ไทย PBS รายการ เพื่อนพอเพียง ที่นำกิจกรรมของ

กลุ่มเยาวจิตรกร เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ แนว เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น เผยแพร่ทางทีวีให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

๔. บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม   ที่มองเห็นคุณค่าของเยาวชนกลุ่มเยาวจิตรกร และให้การสนับสนุนทุนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเยาวจิตรกรอย่างต่อเนื่อง

 

๖. บทเรียนที่ได้รับ / ข้อเสนอแนะในการนำผลงานไปใช้

๑. ควรดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านไม่มีพื้นฐานทักษะการวาดเส้นซึ่งครูควรยืดหยุ่นเรื่องระยะเวลา

๒. ขณะทำการสอน ควรสังเกตพฤติกรรมและเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านนั้นๆ เพราะนักเรียนกลุ่มนี้ จะมีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนร่วมกับครูผู้สอน และเป็นผู้ช่วยครูในการให้คำปรึกษาหรือชี้แนะเพื่อนที่ไม่มีความถนัดในด้าน นี้

                ๓. ควรให้แรงเสริม โดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมประเมินตนเอง เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาของตัวเองไม่ไปเปรียบเทียบผลงานกับผู้อื่น

                ๔. นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ตามโอกาส

๔. จัดแสดงผลงานนักเรียน ตามความเหมาะสม

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ

๑. ออกอากาศรายการ ทุ่งแสงตะวัน ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3   ออกอากาศ รายการ มหัศจรรย์เด็กไทย ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ออกอากาศรายการ เพื่อนพอเพียง ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS

๒. จัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ แนว เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น ภายใต้หัวข้อเรื่อง แรงบันดาลใจห่วงใยธรรมชาติ โดยกลุ่มเยาวจิตรกร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน หอศิลป์ริมน่าน บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) และตามหน่วยงานและสถานที่อื่นๆที่เหมาะสม

๓ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ตามหน่วยงานที่ร้องขอ

ขนมซี่สมุนไพร

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

การนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )

ชื่อผลงาน การทำขนมซี่สมุนไพรเสริมธัญพืช

ชื่อผู้เสนอผลงาน   นางรัชนีกร เขื่อนอุ่น

                 โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ ประชารัฐวิทยาคาร ”

                 สังกัด สพป.น่าน เขต 2

                   โทรศัพท์ 054 – 799003         โทรสาร ...................................................................

                   โทรศัพท์มือถือ 086 – 1865843   e-mail : ratchaneekorn_05 hotmail.com

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

aaaa

  1. 1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

ขนมพื้นเมืองจังหวัดน่าน มีหลายชนิด เริ่มจากขนมปาด ทำจากแป้งข้าวเจ้า เคี่ยวกับน้ำตาลอ้อยจนเหนียวจัดปาดใส่ถาด แล้วโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดฝอย ขนมแคบหรือข้าวเกรียบแบบเมืองน่าน วิธีทำเริ่มจากนำแป้งที่โม่แล้วมาตีเป็นแผ่น นึ่ง แล้วโรยงาดำตากให้แห้ง เวลาจะรับประทานก็นำไปทอด และขนมซี่ เริ่มจากนำข้าวเหนียวนึ่งมาตากแห้งแล้วคั่วให้หอมกับน้ำตาลอ้อยแบบชาวเหนือ จะได้ขนมที่กรอบ หวานมัน ตัดเป็นคำ ๆ เมื่อรับประทาน

ขนมซี่เป็นขนมที่นิยมทำไว้รับประทานและใช้ใส่ข้าวขวัญในพิธีสู่ขวัญของคนพื้นบ้านพื้นเมืองสามารถนำมาเป็นอาหารว่างไว้ตอนรับผู้คนที่มาร่วมงานต่างๆเช่นงานบวชงานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น            มีลักษณะคล้ายขนมถั่วตัดมีส่วนผสมได้แก่ ข้าวเหนียว น้ำอ้อยพื้นเมือง ถั่วลิสงตำ เกลือ น้ำมะนาว

                โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐวิทยาคาร ’’ ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียน หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน’’ และโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัว และฝึกฝนให้รู้จักการทำงานเป็นระบบเป็นหมู่คณะและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โรงเรียนจึงได้เลือก การทำขนมซี่สมุนไพร’’ สอนนักเรียนและทำเป็นสินค้า O-SOP ของโรงเรียน โดยการนำเอาวัตถุดิบพืชสมุนไพร ในท้องถิ่นมาปรุงเป็นขนมซี่สมุนไพร ให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น  (อ่านต่อ)


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.