รางวัลเชิดชูเกียรติของโรงเรียน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

พ.ศ. 2538  

โรงเรียนพระราชทาน (ประเภทขนาดใหญ่) จังหวัดน่าน

พ.ศ. 2538  

พ.ศ. 2539 - 2541   โรงเรียนดีเด่น (ขนาดใหญ่)   สปอ.ท่าวังผา สปจ.น่าน

พ.ศ. 2545  

โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว   สปอ.ท่าวังผา สปจ.น่าน

พ.ศ.   2548    

ได้รับการคัดเลือกนักเรียนให้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย   อันดับที่ 1  

ประจำปีการศึกษา 2548     กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.   2549    

ได้รับการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รอบ 2 จากสำนักงาน

รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

พ.ศ. 2549  

สำนักงานคณะการรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ   หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน     ของอำเภอท่าวังผา     ตามนโยบายของรัฐบาล

พ.ศ. 2549    

เด็กหญิงฉัตรชนก พิยะ   รับรางวัลพระราชทานรองชนะเลิศอันดับที่ 1  

พ.ศ.   2550    

ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ERIC ระดับประถมศึกษาของอำเภอท่าวังผา และสพท.น่าน เขต 2

พ.ศ.   2550    

ได้รับคัดเลือก เข้าโครงการ โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2

พ.ศ.   2551    

ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ระดับโรงเรียนประถมศึกษา

ของอำเภอท่าวังผา ระดับ สพท.น่าน เขต 2 และระดับจังหวัด  

พ.ศ. 2551  

ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ ศมจ. ของ สพท.น่าน เขต 2

พ.ศ. 2551    

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษา     ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2552

พ.ศ. 2552

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของสพป.น่าน เขต 2

พ.ศ. 2552

นางมาลีอุ่นจันทร์ได้รับเกิยรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนคือเด็กหญิงกมลชนก สวนยศ ให้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันMulti Skills Competition ระดับชั้น ป.5-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปี 2552   ณ จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2552

เด็กหญิงสุชาดาขาเหล็ก ได้รับเกิยรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยสากล ระดับชั้น     ป.5-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 59   ปี 2552 ณ จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2553  

เด็กหญิงสุชาดาขาเหล็กได้รับเกิยรติบัตรได้รับยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดน่านโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม   เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553

พ.ศ. 2553  

ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พ.ศ. 2553  

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำในโครงการเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนของสพป.น่าน

พ.ศ. 2553  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ4 ตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3

พ.ศ. 2553  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ4 ตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3

พ.ศ. 2553  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ4 ตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

พ.ศ. 2553  

ได้รับโล่รางวัลห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2

พ.ศ. 2554    

ได้รับคัดเลือกห้องสมุดส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านระดับดีเด่นของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสพป.น่านเขต2

พ.ศ. 2554  

ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนริมป่าคา

พ.ศ.2555

ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนการแต่งกายชุดพื้นเมืองน่านและใช้ภาษาพื้นเมืองน่าน

พ.ศ.2555

ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รับรองคุณภาพปีการศึกษา2555-2557

พ.ศ.2554

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ4.00 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา2554

พ.ศ.2554

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ4.00 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา2554

พ.ศ.2554

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ4.00 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับประถมศึกษาปีที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา2554

พ.ศ.2555

ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษาปีที่6  จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา2555

พ.ศ.2555

ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่6  จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา2555

พ.ศ.2555

ได้รับโล่รางวัลส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดดีเด่น อันดับที่ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับศูนย์เครือข่ายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดอำเภอท่าวังผา

พ.ศ.2555

เด็กชายภูวรินทร์   ดวงแก้ว ได้คะแนนสูงสุด ความสามารถด้านเหตุผล 26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ระดับเขตพื้นที่จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555

พ.ศ.2555

ได้รับเลือกจากการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือเป็นตัวแทนไปร่วมแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติฯ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี "กิจกรรมเส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น"

พ.ศ.2556

เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2556 ประเภทที่ 1 นักเรียนหลักสูตรปกติในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ.2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

พ.ศ.2556

เด็กชายจารุกิตติ์  ประคำมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

พ.ศ.2556

เด็กหญิงณฤหทัย เปลื้องอภัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2556  ด้วยคะแนน  86 คะแนน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

พ.ศ.2556

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2556  ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2558

ประจำปี 2558

ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรค จากอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(PEER Center) อำเภอท่าวังผา สพป.น่าน เขต 2 ผ่านเกณฑ์การนิเทศในระดับดีมาก ของ สพฐ.

ประจำปี 2558

เป็นสถานศึกาาที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลอดการอ่านไม่ออก "ตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" ของสพป.น่าน เขต 2

ประจำปี 2558

เป็นสถานศึกาาที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลอดการเขียนไม่ได้ "ตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" ของสพป.น่าน เขต 2

ปีการศึกษา 2558-2560

ผ่านการประเมินรอบที่ 2 "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเ0ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2558-2560

ปีการศึกษา 2559

เป็นโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการบริหารงบประมาณ ด้านประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณด้วยแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ของสพป.น่าน เขต 2

ปีการศึกษา 2559

เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ของสถานีตำรวจภูธรท่าวังผา

ปีการศึกษา 2559 มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.76 ด้านคำนวณ เป็นไปตามเกณฑ์ค่าเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของสพป.น่าน เขต 2


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.