รางวัลเชิดชูเกียรติของนักเรียน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ผลการแข่งขันเนื่องงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เหรียญทอง  อันดับที่ 23 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ป.1-6  
แข่งวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม อบจ. แพร่   
เด็กชายศุภวิชญ์   ปัญญาดี  ครูผู้ฝึกสอน คุณครูฉัตรสิณีย์   เหล่าสุนทรียา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-6 แข่งวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนสองวิทยาคม
ครูผู้ฝึกสอน คุณครูฉัตรสิณีย์   เหล่าสุนทรียา
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speed ป.4-6 แข่งวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแพร่
เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก  ครูผู้ฝึกสอน คุณครูสุภาภรณ์   ภิราญคำ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับกลุ่มโรงเรียนริมป่าคา
ที่        รายการ
1    การปั้นดินน้ำมันอนุบาล
2    การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
3    การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6
4    การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6
5    การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย หญิง ป.1-6
6    การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง หญิง ป.1-6
7    การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-3
8    การแข่งขันเครื่องร่อนแบบร่อนนาน
9    การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6
10    การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3
11    การสร้างสรรค์ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
12    การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-6
13    การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-6
14    การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-6
15    การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-6
16    การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-6
17    การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6
18    การแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารไทย (ขนมไทย) ป.4-6
     
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่    รายการ
1    การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 เด็กชายศุภวิชญ์   ปัญญาดี
2    การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-6 เด็กชายศิรวิชญ์   หงษ์ทอง
3    การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง หญิง ป.1-6 เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
4     การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-6
 
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ
ที่    รายการ
1    รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6  เด็กชายศุภวิชญ์   ปัญญาดี
2    รางวัล เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-6  เด็กชายศิรวิชญ์   หงษ์ทอง
3    รางวัล เหรียญทอง   การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง หญิง ป.1-6 เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
4     รางวัล เหรียญเงิน   การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-6  จำนวน 10 คน
 
 ผลการแข่งขันเนื่องในงาน "ท่าวังผาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น" ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2558  ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.37 (แพร่-น่าน)
ที่    รายการ
1    รางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน Story Telling  เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก
2    รางวัล เหรียญทอง  การแข่งขัน Spelling Bee  เด็กหญิงชินาภา  รัชตโสตถิ์
3    รางวัล เหรียญทอง   การแข่งขัน ASEAN Quiz เด็กชายภูวรินทร์   ดวงแก้ว
4     รางวัล เหรียญทอง   การแข่งขัน ASEAN Quiz เด็กหญิงฐานิตา   ใหม่คำ
5     รางวัล เหรียญทอง  การแข่งขันคิดเลขเร็ว  เด็กหญิงนัทธ์ชนัน   จันต๊ะ
6     รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
7     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล
8    รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี
 
สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2558
ที่    รายการ
1    เด็กหญิงวลีพร    หนองหงอก  ได้ผลคะแนนระดับ ดีเยี่ยม
2    เด็กหญิงชินาภา  รัชตโสตถิ์    ได้ผลคะแนนระดับ ดีเยี่ยม
3    เด็กชายภูวรินทร์   ดวงแก้ว     ได้ผลคะแนนระดับ ดีเยี่ยม
4    เด็กชายภูริณัฐ    พันชน        ได้ผลคะแนนระดับ ดีมาก
5    เด็กชายธนวิชญ์   ใบยา         ได้ผลคะแนนระดับ ดีมาก
6    เด็กชายเสกศิลป์   อินทะยศ    ได้ผลคะแนนระดับ ดี
 
ขอสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
จะได้ไปต่อ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2559
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
                     1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พวงสุวรรณ์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                     2. เด็กหญิงฐานิตา        ใหม่คำ        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     3. เด็กชายณัฐวุฒิ         จันทร์สุข      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                     4. เด็กชายธนวิชญ์        ใบยา          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     5. เด็กหญิงรุจิรา           อินไชย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                     6. เด็กหญิงวลีพร         หนองหงอก   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
                     1. เด็กหญิงชินาภา        รัชตโสตถิ์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     2. เด็กหญิงณพัชร         สุทธิแสน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                     3. เด็กชายณภัทร          อินต๊ะวิน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     4. เด็กชายณัฐภัทร        บุญแก้ว      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     5. เด็กหญิงธนภรณ์        สีโสภา      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                     6. เด็กชายนราพงศ์        วงศ์ไชย     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     7. เด็กหญิงเปรมมนัสญา  สุริพล       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     8. เด็กหญิงพรพรรณ      ฝั้นพรหมมินทร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     9. เด็กชายภัทรพล        พลเล็ก      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     10. เด็กชายภูริณัฐ        พันชน       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     11. เด็กชายภูวรินทร์      ดวงแก้ว     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                     12. เด็กชายยศพล        นิมิต         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     13. เด็กชายยศวัฒน์      พุทธิมาโน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                      14. เด็กหญิงรัญสญา     ทองสถิตย์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                      15. เด็กชายวรท          เรศมณเฑียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                      16. เด็กชายศิริวิชญ์       หงษ์ทอง     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                      17. เด็กชายเสกศิลป์      อินทะยศ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                      18. เด็กหญิงโสภิศนภาพร  สิทธิกัน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     19. เด็กหญิงหนึ่งนภา    ศรีนารินทร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                     20. เด็กหญิงอนันตญา    นันทเสน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     21. เด็กหญิงอภิชญา      หล้าตุ้ย      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                     22. เด็กชายอาชัญ         นันตา       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.