O-NET

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ชั้น/วิชา

ปีการ

ศึกษา

จำนวน น.ร.

ภาษา

ไทย

คณิตฯ

วิทย์ฯ

สังคม

อังกฤษ

พละ

ศิลปะ

กอท.

 

 

 

 

 

 

 

 

O-NET

ป.๖

๒๕๕๑

๑๐๖

๔๕.๘๑

๔๗.๒๐

๕๗.๔๕

-

-

-

-

-

๒๕๕๒

๙๓

๔๐.๕๗

๓๗.๙๔

๔๓.๒๓

๓๘.๖๖

๓๖.๓๐

๖๘.๙๐

๔๓.๕๕

๕๔.๖๒

๒๕๕๓

๙๘

๒๙.๘๗

๓๘.๖๕

๔๔.๖๖

๔๘.๙๐

๑๔.๑๙

๖๑.๑๘

๓๙.๐๙

๕๘.๓๙

๒๕๕๔

๗๘

๕๑.๐๘

๖๘.๕๙

๔๕.๕๑

๕๕.๐๐

๓๘.๑๑

๕๙.๓๗

๔๖.๙๒

๕๗.๔๙

๒๕๕๕

๕๘

๕๒.๕๓

๔๖.๔๒

๔๒.๕๗

๕๑.๘๑

๔๕.๖๑

๖๐.๕๓

๕๖.๑๓

๕๗.๕๑

๒๕๕๖

๕๕

๕๐.๗๓

๖๐.๕๘

๔๘.๖๖

๔๕.๓๘

๔๒.๓๑

๖๙.๑๕

๕๑.๖๓

๕๕.๐๘

๒๕๕๗

๖๓

๕๐.๑๖

๕๓.๔๑

๕๑.๑๓

๖๐.๗๓

๔๑.๑๑

๕๙.๓๗

๔๗.๗๘

๖๐.๓๘

๒๕๕๘

๕๔

๖๐.๒๓

๖๕.๓๗

๕๑.๙๒

๕๖.๖๓

๕๒.๖๙

-

-

-

๒๕๕๙

๖๓

๖๕.๗๐

๖๓.๔๐

๔๙.๕๕

๕๖.๓๕

๔๔.๕๕

-

-

-

๒๕๖๐

๖๖

๕๓.๗๔

๕๐.๘๕

๔๕.๑๕

-

๔๗.๙๗

-

-

-


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.