NT ป.3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ชั้น/วิชา

ปีการ

ศึกษา

จำนวน น.ร.

ภาษา

ไทย

คณิตฯ

วิทย์ฯ

สังคม

พละ

ศิลปะ

กอท.

อังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

NT

ป.๓

๒๕๕๑

๗๘

๕๕.๐๙

๕๖.๓๒

๔๗.๔๘

-

-

-

-

-

๒๕๕๒

๕๘

๕๔.๙๔

๖๔.๓๑

๔๕.๐๐

-

-

-

-

-

๒๕๕๓

๕๔

๖๐.๐๐

๖๓.๔๖

๕๕.๖๘

-

-

-

-

-

๒๕๕๔

๖๓

๖๒.๒๒

๖๐.๓๗

๔๕.๗๑

-

-

-

-

-

๒๕๕๕

๖๒

๔๕.๗๐

๔๓.๑๕

๕๓.๗๐

-

-

-

-

-

๒๕๕๖

๔๖

๖๐.๐๐

๔๔.๒๐

๕๕.๔๓

-

-

-

-

-

๒๕๕๗

๔๘

๖๖.๒๐

๕๖.๗๑

๕๘.๙๔

-

-

-

-

-

๒๕๕๘

๔๓

๕๑.๗๖

๔๗.๘๔

๕๕.๓๕

-

-

-

-

-

๒๕๕๙

๕๖

๖๙.๘๓

๕๗.๖๐

๗๒.๘๙

-

๒๕๖๐

๖๗

๖๓.๓๐

๕๘.๓๑

๕๖.๓๐

-

-

-

-

-


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.