ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด
ปีการศึกษา  ๒๕๕๑-๒๕๕๘

ชั้น/วิชา

ปีการ

ศึกษา

จำนวน น.ร.

ภาษา

ไทย

คณิตฯ

วิทย์ฯ

สังคม

พละ

ศิลปะ

กอท.

อังกฤษ

 

 

 

LAS

ป.๒

๒๕๕๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๒

๕๖

๖๓.๗๕

๖๒.๒๐

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๓

๖๔

๕๓.๒๓

๖๔.๒๒

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๕

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๖

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๘

๕๕

๕๔.๓๐

-

-

-

-

-

-

-

 

ชั้น/วิชา

ปีการ

ศึกษา

จำนวน น.ร.

ภาษา

ไทย

คณิตฯ

วิทย์ฯ

สังคม

อังกฤษ

พละ

ศิลปะ

กอท.

LAS

ป.๔

๒๕๕๘

๕๗

๕๔.๖๘

๕๖.๕๖

๔๖.๑๖

-

-

-

-

-

 

ชั้น/วิชา

ปีการ

ศึกษา

จำนวน น.ร.

ภาษา

ไทย

คณิตฯ

วิทย์ฯ

สังคม

อังกฤษ

พละ

ศิลปะ

กอท.

 

 

 

LAS

ป.๕

๒๕๕๑

๙๒

๔๘.๑๕

๓๗.๐๔

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๒

๙๖

๔๔.๖๕

๓๖.๒๕

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๓

๗๖

๔๕.๑๓

๔๓.๗๒

๒๖.๓๒

-

-

-

-

-

๒๕๕๔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๕

๕๕

๔๑.๕๓

๔๗.๙๕

๔๔.๘๐

๕๒.๒๔

๓๙.๗๑

-

-

-

๒๕๕๖

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๘

๖๕

๘๒.๔๗

๕๙.๙๓

๕๒.๘๔

-

-

-

-

-


โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.