วิสัยทัศน์ Vision

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

วิสัยทัศน์ (Vision)


              มุ่งสู่ความเป็นเลิศ    เชิดชูคุณธรรม     น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            เคียงคู่ICT    ภาคีร่วมพัฒนา            สร้างโอกาสทางการศึกษา

            ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่สากล

 

 






โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2 ถนนวรนคร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003 โทรสาร 054-799005 , e-mail : banthawangpha @ gmail. com สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.