โรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร

อำเภท่าวังผา จังหวัดน่าน

กิจกรรม
โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร”  
ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 2  ถนนวรนคร   ตำบลท่าวังผา   อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 054-799003  โทรสาร 054-799005  ,  e-mail :  banthawangpha @ gmail. com
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต  2
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.